disclaimer

Disclaimer voor https://www.stoerekiddies.nl
Stoerekiddies (Kamer van Koophandel: 60125098), hierna te noemen Stoerekiddies, verleent u hierbij
toegang tot https://www.stoerekiddies.nl (nader te nomen: “Webshop”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Stoerekiddies behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen
te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Stoerekiddies spant zich in om de inhoud van de Webshop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te
vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Webshop aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling
van Stoerekiddies.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Webshop geldt een voorbehoud van
kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen
met Stoerekiddies. Voor op de Webshop opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan
Stoerekiddies nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stoerekiddies en haar
licentiegevers.
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van Stoerekiddies, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van
dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.